Teated

Turba Kooli lasteaia lastevanemate koosolek toimub teisipäeval, 18.septembril.  17:30

Päevakava:

  1. Koolijuhi tutvustus
  2. Õppeaasta eesmärgid ja tegevuskava
  3. Kodukord
  4. Vanemate küsimused
  5. Vanemate, vilistlaste ja toetavate organisatsioonide esindajate valimine hoolekokku.

 

 

NB!

Alates 01.05.2018 saab Marienthali Kliinikusse logopeedi juurde perearsti suunamisega!

 

TEADE

Turba Kooli ja Turba Lasteaia liitmine

 

Edastame Teile Saue Vallavolikogu 29. märtsi 2018 otsuse nr 24 „Turba Lasteaia liitmine Turba Kooliga lasteaed-põhikooliks nimetusega Turba Kool“.
Saue Vallavolikogu on otsustanud korraldada alates 1. septembrist 2018 Saue Vallavalitsuse hallatavate asutuste Turba Lasteaed (registrikood 75010387) ja Turba Kooli (registrikood 75010312) tegevus ümber, liites Turba Lasteaed Turba Kooliga ja muutes Turba Kooli tegutsemisvormi põhikoolist lasteaed-põhikooliks.
Otsuse alusel toimub juhtimise ning tugiteenuste korraldamise ühendamine. Mõlemad asutused jätkavad tegevust oma praeguses asukohas. Kooli ning lasteaia liitmise kohta on arvamust avaldanud Turba Kooli hoolekogu ning õpilasesindus ning Turba Lasteaia hoolekogu, kes on otsust toetanud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Laisk
vallavanem

 

 

TEADE

Turba Lasteaia toidupäeva maksumus on alates 01. aprillist 2018.a. hoolekogu otsusega 1,60 eurot. Toiduraha arvestatakse lapse kohal käidud päevade järgi (ettemaksu tasaarveldus).

Lasteaiatasu arvestab raamatupidaja Helle Abroi

Telefon: 6541137

E-post: Helle.abroi@sauevald.ee