Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse juhtkonnaga ja vallavalitsusega.

Hoolekogu liikmed 2019/2020 õppeaastal