Kodukord

Kodukord on muutmisel seoses Turba Lasteaia ja Turba Kooli ühinemisega alates 1. septembrist 2018.

 

Turba Lasteaia kodukord on on kinnitatud Turba Lasteaia hoolekogu 11 veebruari  2015.a. koosoleku protokolliga nr  4.

Täiendatud Turba Lasteaia hoolekogu 14. oktoobri 2015.a. koosoleku protokolliga nr 1.

Kodukorra aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus § 92 .

1. Üldsätted

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib Turba Lasteaias (edaspidi lasteasutus) laste, vanemate ja lasteasutuse töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse toimimisviise ja põhimõtteid.

§ 2. Kodukorra eesmärk

Kodukorraga sätestatud kokkulepete täitmine on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele kohustuslik töörahu ja koostöö tagamiseks.

2. Kodukorraga kehtestatud kokkulepped

§ 3. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

(1) Lasteaed on avatud 6:30 – 18:30

(2) Tooge laps hommikul lasteaeda õigeaegselt:

  1. kui Teie laps sööb hommikueinet, siis kümme minutit enne hommikusöögi algust – kell 8:20;
  2. kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis kümme minutit enne õppetegevuse algust – kell 8:50.

(3) Lapsevanem:

  • annab hommikul lapse isiklikult üle rühma õpetajale;
  • ei lahku lapsele järele tulles õpetajaga kontakti võtmata.

(4) Teavitage õpetajat, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale vanemate.

(5) Õpetaja ei anna last üle:

  • võõrale isikule;
  • ebakaines olekus vanemale;
  • alaealisele õele-vennale.

(6) Kui lapse toob lasteaeda ja viib ära alaealine vend või õde, siis esitage direktorile sellekohane avaldus.

(7) Koolikohustuslik laps tohib üksinda lasteaiast koju käia ainult lapsevanema vastutusel ja sellekohase kirjaliku avalduse esitamisel direktorile.

(8) Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus teatada sellest koheselt rühma õpetajale.

(9) Lapsest, kellele pole lasteaia sulgemise ajaks järele tuldud, teatab rühma õpetaja direktorile ja Nissi valla lastekaitsespetsialistile.

(10) Rääkige hommikul õpetajale erilistest kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva (laps magas halvasti, on halvas tujus, murelik, terviseprobleem vms).

(11) Teavitage rühma õpetajat elukoha, koduse või töötelefoni numbri muutusest.

(12) Lapsevanem ei saada õpetajale suulisi teateid lapse kaudu, vaid ainult kirjalikult, telefoni või e-posti teel.

(13) Tutvuge iga päev infoga rühma teadetetahvlil.

§ 4. Riietus ja jalanõud

(1) Laps vajab ilmale vastavaid riideid kogu päevaks (õue- ja toariided, vahetuspesu, toakingad). Teie teate kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud.

(2) Tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (jope- ja saapalukud terved, nööbid olemas). Vältige pikki salle ja paelu.

(3) Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest.

(4) Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad). Sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

(5) Õppetegevuse läbiviimiseks on vajalikud võimlemisriided. Soovitav on need panna riidest kotikesse, mida saab riputada nagisse ja varustada nimega/ tunnusmärgiga.

(6) Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusseminemise vältimiseks on soovitav esemed varustada nimega/tunnusmärgiga.

(7) Lasteaia ruumides on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalgapanemisega ja jalast äravõtmisega võiks laps ise hakkama saada (mitte pehme tallaga ega jalgatorgatavad sussid).

(8) Noorema rühma lastel ja lastel, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi vahetuspesu ja sokid.

(9) Lapsevanem tagab korra lapse riidekapis.

§ 5. Söömine

(1) Lasteaias on kolm toidukorda:

     1) hommikusöök kell 8:30;

     2) lõunasöök kell 12:15 (noorem rühm) ja 12:30 (keskmine ja vanem rühm);

     3) õhtuoode kell 16:15.

(2) Teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.

§ 6. Toiduraha ja osalustasu tasumine

(1) Arved toiduraha ja osalustasu (kohatasu + õppetasu) tasumiseks koostatakse valla raamatupidamises jooksva kuu ettemaksuna ja saadetakse vanema või teda asendava isiku (edaspidi maksja) e-posti aadressile.

(2) Lasteaiatasud tuleb maksjal tasuda arvel märgitud tähtajaks Nissi Vallavalitsuse arveldusarvele.

(3) Lapse puudumisel osalustasu ümberarvestust ei tehta.

(4) Infot õppekulu kasutamise kohta saab rühma õpetajalt.

§ 7. Kodused mänguasjad

(1) Rühmareeglites on igal rühmal nädalas kindel mänguasjapäev.

(2) Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte – ma ei ole kade ja luban ka rühmakaaslastel mängida oma mänguasjaga.

(3) Kodust kaasatoodud mänguasi ei tohiks olla liiga väike, kallis ega õrn. Soovituslikud on raamatud ja lauamängud. Keelatud on militaarsed mänguasjad – püssid, mõõgad jm.

(4) Koduse mänguasja kadumise või katkimineku eest ei vastuta rühma töötajad.

§ 8. Sünnipäevade tähistamine

(1) Tähistame lapse sünnipäeva ühise lauluringiga ja õnnitleme sünnipäevalast kaardiga.

(2) Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada rühmakaaslasi maiustustega, arvestades sealjuures laste arvuga rühmas. Oluline on maiustuste originaalpakend, millel on ära näidatud toote säilivusaeg.

§ 9. Hügieen ja haigused

(1) Tooge lasteaeda puhas (puhtad riided k.a. pesu, pestud käe-jalad, lõigatud sõrme- ja varbaküüned, kammitud juuksed jne.) ja terve laps.

(2) Lapse riidekapis peavad olema kamm ja pabertaskurätikud.

(3) Ärge unustage pesta magamis- ja spordiriideid.

(4) Teavitage lasteaeda, kui laps on haigestunud või mõnel muul põhjusel ei tule lasteaeda.

(5) Õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kui:

     1) ilmnevad silmnähtavad haigustunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha, kõhulahtisus jne.);

     2) lapsel on keelatud õue minna;

     3) laps vajab ravimeid.

(6) Lasteaeda pole lubatud tuua ega jätta lapse riidekappi ravimeid k.a. hügieeniline huulepulk.

(7) Õpetaja ei anna lapsele ravimeid (v.a. spetsiifiline haigus näit. diabeet).

(8) Lapse haigestumise või vigastuse korral lasteaias teavitatakse sellest koheselt lapsevanemat.

(9) Nakkushaiguste juhtumist või puhangust teavitab lasteasutuse direktor Terviseametit ning avaldab vanematele infokanalite kaudu teate lasteasutuses levivast nakkushaigusest, nimetamata haigestunud või nakkuskahtlusega laste nimesid.

§ 10. Koostöö

(1) Iga lapse heaolu tagamist toetab vanemate ja õpetajate koostöö, kus eesmärgiks on kokkuleppeliste lahenduste leidmine lapsest lähtuvalt.

(2) Nõu ja abi saamiseks pöörduge rühma õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole.

§ 11. Lasteaiakoha kasutamise lõpetamine

Lapsevanem võib lasteaiakoha igal ajal üles öelda, kirjutades direktorile sellekohase avalduse.

§ 12. Turvalisuse tagamine lasteaias

(1) Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

(2) Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias regulaarselt läbi riskianalüüs ning koostatakse tegevuskava. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.

(3) Lasteaia rühma töökorraldus lähtub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud täiskasvanute ja laste suhtarvudest.

(4) Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on tõkestatud. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest ja territooriumilt.

(5) Laste lasteaias viibimise ajal on tagatud pidev laste järelevalve. Kiigel või ronilal on lapsed ainult töötaja juuresolekul. Lastele on selgitatud ning rühmatöötajad jälgivad ohutusreeglite täitmist ruumides ja õuealal mängides.

(6) Õueala ja rühmaruumide korrasoleku ja ohutuse eest vastutavad rühma töötajad ning ohutuse tagamiseks tehtavate tööde eest majandusjuhataja. Ohtude ilmnemisel õuealal ja ruumides teavitatakse juhtkonda koheselt.

(7) Turvalisuse tagamiseks on väljaspool lasteaia tööaega lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal väravad lukustatud.

(8) Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, väljaarvatud lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele ja töötajatele, kellel on selleks vastav luba.

(9) Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud täiskasvanute ja laste suhtarvudest.

(10) Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne kohtlemine, agressiivne või ebaviisakas käitumine jms.) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või teda asendava töötaja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine. Vastavalt juhtumi eripärale pöördutakse sotsiaalametniku, lastekaitse spetsialisti või politsei poole.

(11) Täiskasvanu ei lahenda konflikte ega tee märkusi lapse kuuldes.

(12) Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kui tema terviseseisund võib kahjustada laste või teiste töötajate tervist. Direktoril on õigus haigusnähtudega töötaja koju saata.

(13) Lapsevanem tagab lapse turvalisuse lasteaiavälisel parkimisplatsil.

(14) Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid telefonitsi ja vajadusel lapsed ning töötajad evakueeritakse.

3. Rakendussätted

§ 12. Korra jõustumine

(1) Käesolev kord jõustub tagasiulatuvalt 01. septembril 2015. a.