Õppe- ja kasvatustegevused

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng ja tervis kodu ja lasteasutuse koostöös.

1. Valdkond: lapse areng

Eesmärk: Lasteasutuses on lapsest lähtuva arengu ja tervise tagamiseks loodud õpikeskkond, mis toetab kõikide laste õpihimu, on eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav; kus märgatakse ja toetatakse erivajadusega last ning luuakse .

Prioriteetsed tegevused:

 • lapse jälgimine ja individuaalse arengu hindamine;
 • lapse individuaalsete iseärasustega arvestamine, erivajaduste märkamine;
 • kõigi lastevanemate kaasamine 100 %-liselt lapse arengu hindamise ja kavandamiseprotsessi arenguvestluste kaudu;
 • lapsevanemale lapse arengust tagasiside andmine;
 • lastevanemate nõustamine kasvatamise küsimustes;
 • tugisüsteemide loomine ja rakendamine laste toetamiseks;
 • lapse koolivalmiduse kujunemise hindamine, kuivõrd lasteasutus on suutnud tagada õppekava rakendamise kaudu lapse koolivalmiduse.

2. Valdkond: õppekava

Eesmärk: Lasteasutuses on lapsest lähtuva arengu ja tervise tagamiseks uuenenud õppekava, mis toetab lasteasutuse õppe- kasvatustegevuse muutumist paindlikumaks, võimaldab metoodiliste ja korralduslike lahenduste mitmekesisust ning arvestab paikkonna/kogukonna eripära ning määrab kindlaks tervise edendamise eesmärgid ja tegevused.

Prioriteetsed tegevused:

 • süstemaatiline õppekava elluviimise analüüsimine ja arendamine, milles osaleb kogu pedagoogiline personal kaasates huvigrupid;
 • individuaalsete õppekavade ja õpiabi rakendamine;
 • laste ja lastevanemate soovidest lähtuvalt lasteasutuse huvitegevuse võimaluste mitmekesistamine;
 • tervise edendamise eesmärgistatud kavandamine.

3. Valdkond: õppekorraldus ja õppemeetodid

Eesmärk: Lasteasutuses on lapsest lähtuva arengu ja tervise tagamiseks õppeprotsessis osalejatele arusaadav, turvalist ja selget tegutsemisraamistikku loov õppekorraldus, mis võimaldab õpetajal olla õppemeetodite valikul paindlik.

Prioriteetsed tegevused:

 • õppekorralduse analüüs ja vajadusel korrigeerimine;
 • õppemetoodilise töö organiseerimine;
 • lapsekesksete õpetamis- ja kasvatusmetoodikate rakendamine;
 • keskendumisraskustega ja hüperaktiivsusele kalduvate lastega toimetulekuks ja nende arendamiseks sobivate meetodite kaardistamine koostöös huvigruppidega

Õppetöö