Teated

ÕPPEINFOSÜSTEEM STUUDIUM

Meie kooli lasteaia osa kasutab õppeaastast 2019/20 õppeinfosüsteemi Stuudium. Sisselogimine id-kaardiga.

Kui vanema andmed ei ole veel Stuudiumisse kantud, siis konto tegemiseks on kõige lihtsam  toimetada nii:

Mine lehele https://turbalasteaed.ope.ee/

  1. klõpsa sisselogimislehel oleval nupul “Ava kasutajakonto” › “esita andmed ja taotle kontot”
  2. Täida vorm
  3. Kui administraator sinu taotluse üle vaatab ja heaks kiidab, saad meiliaadressile info sisse logimise kohta.

Osalustasu soodustused Saue valla munitsipaallasteasutustes

Saue valla munitsipaallasteaias on kehtestatud vanematele osalustasu 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Töötasu alammäär on 2019. a 540 eurot.

Juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, laienevad lapsele järgmised soodustused:

 1) 50% lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk 2019. a maksab vanem 54 eurot kuus osalustasu;

 2) kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk 2019. a maksab vanem teise lapse eest 27 eurot kuus;

3) kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus ehk vanem on kohatasust vabastatud.

Punktides 1. ja 2. nimetatud soodustused laienevad automaatselt juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on kohatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.

Soodustuse saamiseks on vaja esitada vallavalitsusele eraldi avaldus järgmistel juhtudel:

  • kolme või enama alaealise lapsega pere puhul. Ka siis, kui kolme või enama lapselisest perest läheb lasteaeda järgmine laps;
  • kärgpere puhul, kus kasvab kolm või enam alaealist last;
  • 50% ja 75% suuruse soodustuse saamiseks juhul, kui rahvastikuregister ei kajasta perekonna tegelikku koosseisu – tegemist on tegelikult üksikvanema või kärgpere kahe lapsega, kes üheaegselt valla lasteaias käivad.

Soodustuse saamiseks esitatav avaldus kehtib tähtajatult. Andmeid kontrollitakse vallavalitsuse poolt 1 kord aastas 1. jaanuari seisuga ja kui perekond ei vasta enam soodustuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis sellest kalendriaastast soodustust enam ei võimaldata.

Täiendavat infot saab haridusspetsialist Lily Roobilt, tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.

TEADE

Turba Kooli ja Turba Lasteaia liitmine

Edastame Teile Saue Vallavolikogu 29. märtsi 2018 otsuse nr 24 „Turba Lasteaia liitmine Turba Kooliga lasteaed-põhikooliks nimetusega Turba Kool“.
Saue Vallavolikogu on otsustanud korraldada alates 1. septembrist 2018 Saue Vallavalitsuse hallatavate asutuste Turba Lasteaed (registrikood 75010387) ja Turba Kooli (registrikood 75010312) tegevus ümber, liites Turba Lasteaed Turba Kooliga ja muutes Turba Kooli tegutsemisvormi põhikoolist lasteaed-põhikooliks.
Otsuse alusel toimub juhtimise ning tugiteenuste korraldamise ühendamine. Mõlemad asutused jätkavad tegevust oma praeguses asukohas. Kooli ning lasteaia liitmise kohta on arvamust avaldanud Turba Kooli hoolekogu ning õpilasesindus ning Turba Lasteaia hoolekogu, kes on otsust toetanud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Laisk
vallavanem

TEADE

Turba Lasteaia toidupäeva maksumus on alates 01. aprillist 2018.a. hoolekogu otsusega 1,60 eurot. Toiduraha arvestatakse lapse kohal käidud päevade järgi (ettemaksu tasaarveldus).

Lasteaiatasu arvestab raamatupidaja Helle Abroi

Telefon: 6541137

E-post: Helle.abroi@sauevald.ee